TTG Polska Dziennik Turystyczny

Śląskie apeluje o sprawiedliwy podział środków unijnych

Publikujemy stanowisko Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczące podziału środków unijnych na lata 2007 – 2013.

"Sejmik Województwa Śląskiego protestuje przeciwko zaproponowanemu przez Ministra Rozwoju Regionalnego podziałowi środków unijnych na lata 2007 – 2013, który prowadzi do trzykrotnej różnicy w kwocie przypadającej na mieszkańca, pomiędzy poszczególnymi województwami oraz pozbawia województwo śląskie ponad 1,2 mld PLN w stosunku do alternatywnego wariantu podziału.

Zadaniem polityki spójności Unii Europejskiej jest zachowanie równowagi pomiędzy środkami ukierunkowanymi wyrównawczo na zmniejszenie dysproporcji międzyregionalnych wewnątrz kraju, a środkami służącymi wspieraniu konkurencyjności polskich regionów w przestrzeni europejskiej i wobec regionów innych państw.

Nieprawdą jest, że wariant pierwszy uzyskał większe poparcie w trakcie konsultacji społecznych Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013. Niezasadne też jest przypisywanie wszystkim głosom w dyskusji tej samej wagi. Istotnie znaczenie mają kompetencje i mandat społeczny instytucji, która je wygłasza.

Nie kwestionujemy konieczności zapewnienia dodatkowych środków dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, jakimi są województwa wschodniej Polski, w postaci odrębnego programu operacyjnego, a także preferencji w pozostałych krajowych programach operacyjnych. Jednakże nie można doprowadzać do tak dużego międzyregionalnego zróżnicowania wsparcia, z niekorzyścią dla województw, które decydują o rozwoju Polski jako całości. W związku z powyższym domagamy się sprawiedliwego dla mieszkańców województwa śląskiego i lepszego dla Polski podziału środków z funduszy europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013".

Apel skierowany jest do Rady Ministrów, parlamentarzystów i jednostek samorządowych Województwa Śląskiego.

Tego samego dnia Marszałek Michał Czarski wystosował specjalny list do Premiera Kazimierza Marcinkiewicza, w którym protestuje przeciwko próbie zastosowania algorytmu pierwszego i wnosi o zmianę metody podziału środków unijnych.

Pan
Kazimierz Marcinkiewicz
Prezes Rady Ministrów

„Nawiązując do oświadczenia w sprawie algorytmów podziału środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013 (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia), które zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniu 29 czerwca 2006 roku, protestuję przeciwko próbie zastosowania algorytmu pierwszego.

Po pierwsze, przytoczone w oświadczeniu Pani Minister Rozwoju Regionalnego argumenty w żadnym wypadku nie przemawiają za zastosowaniem algorytmu I. Argument o tym, że polityka spójności Unii Europejskiej polega na wspieraniu regionów najuboższych i poprzez to zwiększaniu ich szans rozwojowych, nie jest prawdziwy. W komunikacie Komisji Europejskiej Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, 2007 – 2013, Bruksela, 5 lipca 2005 COM (2005) 0299, wskazuje się na kilka sposobów, poprzez które polityka spójności może w dalszym ciągu znacząco przyczynić się do realizacji priorytetów określonych w Strategii Lizbońskiej. Należą do nich w pierwszej kolejności: inwestowanie w obszarach charakteryzujących się wysokim potencjałem wzrostu i inwestowanie w lokomotywy wzrostu oraz zatrudnienie.

Po drugie, nieprawdą jest, że wariant pierwszy uzyskał większe poparcie. Nie można wszystkim głosom w dyskusji przypisywać tej samej wagi, należy rozważyć znaczenie, kompetencje i mandat społeczny instytucji, która je wygłasza. Wiele szanowanych i poważanych gremiów samorządowych, takich jak Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Województw RP, większość członków Konwentu Marszałków, Śląski Związek Gmin i Powiatów, liczący 107 gmin i powiatów (w tym 18 miast na prawach powiatu), czy Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, który reprezentuje 24 jednostki samorządu terytorialnego oraz liczne grupy posłów i senatorów RP, opowiedziało się za wariantem drugim lub trzecim. Te pomijane przez Ministerstwo informacje przeczą "intensywnemu" poparciu algorytmu I, i temu iż krytykują go jedynie województwa śląskie i małopolskie .

Pani Komisarz Danuta Hübner, w wypowiedzi z dnia 30 czerwca 2006 roku, która ukazała się na łamach Rzeczpospolitej, w sprawie polskiego podziału środków w ramach funduszy unijnych podkreśliła, iż dzieląc środki pomiędzy regionalne programy operacyjne, należy wziąć pod uwagę możliwości wykorzystania tych pieniędzy. Już Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, działając na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przygotował raport „Ramy finansowe Strategii Rozwoju Województw na lata 2007 – 2013”, w którym wykazano, że zastosowanie wariantu pierwszego alokacji na programy operacyjne jest błędne. Obciążenia potencjału rozwojowego wydatkami na współfinansowanie projektów unijnych w 2013 roku w województwie śląskim są najniższe i wynoszą 14,5%, co pozwala prognozować, że zasady dodatkowości i stymulowania rozwoju społeczno – gospodarczego zostaną spełnione przy zwiększeniu alokacji środków na Województwo Śląskie. Równocześnie Pani Komisarz Hübner zaznaczyła, że próba dołożenia środków najbiedniejszym regionom Unii Europejskiej w postaci własnych regionalnych programów operacyjnych, odrębnego programu operacyjnego Rozwój Ściany Wschodniej i dodatkowej kwoty w ramach innych programów, może zakończyć się niewykorzystaniem znacznej części dotacji. Zastosowanie algorytmu pierwszego powoduje, iż województwa ściany wschodniej, dysponują kwotą na jednego mieszkańca nawet trzy razy wyższą niż w województwo śląskie. Algorytm ten podkreśla największe dysproporcje alokacyjne.

W związku z powyższym, wnoszę o zmianę algorytmu podziału środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013. Ponadto informuję, że w dniu dzisiejszym Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie niesprawiedliwego podziału środków unijnych w latach 2007-2013, którą przesyłam w załączeniu.” Z wyrazami szacunku
Marszałek Województwa Michał Czarski

3 lipca 2006

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *