TTG Polska Dziennik Turystyczny

Turystyczny Manifest Krakowski

Kraków
Fot. Unsplash

Stowarzyszenie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oficjalnie dostarczyło Manifest Krakowski do obu sztabów Kandydatów na Prezydenta Miasta Krakowa. Manifest, podpisany przez instytucje i przedsiębiorców z sektora turystycznego, jest mapą drogową zmian w zarządzaniu turystyką w Krakowie i Polsce.

Dokument podkreśla potrzebę wzmacniania odpowiedzialnej turystyki w Krakowie, z poszanowaniem dziedzictwa miasta i troską o jakość życia mieszkańców. Zawiera postulaty dotyczące podnoszenia jakości usług turystycznych, rozwoju infrastruktury z poszanowaniem społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego. Manifest akcentuje również doskonalenie oferty turystycznej z uwzględnieniem potrzeb turystów i mieszkańców oraz współpracę z instytucjami kultury i uniwersytetami.

Poniżej treść Manifestu Krakowskiego:

O potrzebie wzmacniania odpowiedzialnej turystyki w Krakowie, prowadzonej w poszanowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa miasta oraz w poczuciu troski o jakość życia mieszkańców aglomeracji krakowskiej.

My, niżej podpisani, w poczuciu odpowiedzialności za Kraków, miasto światowego dziedzictwa UNESCO oraz za dobrostan jego mieszkańców, widzimy konieczność wzmocnienia wysiłków i podjęcia wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki w naszym mieście, zgodnie z założeniami „Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”.

Świadomi doniosłej roli turystyki dla rozwoju Krakowa pragniemy z zaangażowaniem uczestniczyć we wspólnym budowaniu przyszłości sektora usług turystycznych, opartego na harmonijnym współistnieniu jego społecznych, kulturalnych, gospodarczych i środowiskowych aspektów.

Chcemy, aby turystyka była narzędziem wiedzy i rozwoju oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Nasz manifest kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, wierząc, że jego treść trafi do Ministra Sportu i Turystyki RP oraz Kandydatów do objęcia urzędu Prezydenta Miasta Krakowa:

DEKLARUJEMY

 • Podnoszenie jakości usług turystycznych i rozwoju infrastruktury turystycznej z poszanowaniem lokalnej społeczności, z troską o środowisko naturalne.
 • Doskonalenie oferty turystycznej, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań turystów oraz mieszkańców, we współpracy z osobami i instytucjami odpowiedzialnymi za interpretację i ochronę bogatego dziedzictwa kulturowego miasta, w tym szczególnie z muzeami i uniwersytetami.
 • Współpracę ze wszystkimi interesariuszami rynku turystycznego na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, w imię wyznaczonych wspólnie celów.
 • Przyjęcie współodpowiedzialności za realizację działań wynikających z polityki turystycznej miasta.

OCZEKUJEMY

 • Docenienia wagi turystyki w rozwoju Polski oraz Krakowa.
 • Aktywnego zaangażowania interesariuszy krakowskiej sceny turystycznej w procesy dotyczące istotnych kwestii w zakresie gospodarki turystycznej Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych zmian legislacyjnych.
 • Podjęcia konstruktywnego dialogu i partnerstwa z interesariuszami rynku turystycznego w Krakowie i regionie w celu wspólnego planowania i budowania silnej i odpowiedzialnej turystyki w naszym mieście.

POSTULUJEMY

 • Podjęcie intensywnych prac nad umożliwieniem wprowadzenia przez gminy opłaty turystycznej, z której przychody w całości zasilą budżety JST.
 • Pilne opracowanie krajowych regulacji dotyczących turystycznego najmu krótkoterminowego, zgodnie z postanowieniami Parlamentu Europejskiego i Sojuszu Miasta Europejskich, uwzględniających charakter miast historycznych i potrzeby mieszkańców.
 • Wprowadzenie regulacji prawnych, dających kompetencje gminom w zakresie ustanawiania zasad wykonywania zawodu przewodnika turystycznego, w tym na terenie o szczególnym znaczeniu kulturowym i historycznym, takim jak miejsce wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadające tytuł Miasta – Pomnika Historii, czy obszar parków kulturowych.
 • Optymalizację i dostosowanie do standardów europejskich norm służących podnoszeniu jakości w usługach turystycznych, w tym m.in. hotelarskich, przewodnickich, transportowych oraz wypracowanie metod obsługi ruchu turystycznego destynacji w partnerskiej współpracy z muzeami, innymi instytucjami kultury, spółkami, a także zarządzającymi atrakcjami turystycznymi.
 • Ustanowienie adekwatnej dla znaczenia przemysłu turystycznego w gospodarce Krakowa, reprezentacji tego sektora w przyszłej strukturze Magistratu, oraz podjęcie pilnych działań na rzecz wdrożenia spójnej komunikacji marketingowej w celu kreowania właściwego wizerunku Krakowa na arenie krajowej i międzynarodowej.
 • Docenienie roli partnerstwa zbudowanego w ramach Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz wykorzystanie i wzmocnienie tej przestrzeni dialogu oraz platformy realizacji wspólnych projektów o charakterze publiczno-prywatnym.
 • Konieczność uwzględnienia harmonijnej i skorelowanej z rozwojem miasta i regionu współpracy z Kraków Airport.
 • Optymalizację wykorzystania potencjału infrastruktury dedykowanej przemysłowi spotkań – strategicznej dziedzinie rozwoju turystyki w Krakowie.
 • Transformację cyfrową obsługi turystycznej w Krakowie, zintegrowanie sprzedaży miejskich atrakcji turystycznych i instytucji kultury oraz stworzenie systemu gromadzenia i udostępniania danych turystycznych dla efektywnych analiz.
 • Podjęcie działań na rzecz niwelowania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem transportu turystycznego i gospodarki nocy.

Kraków jest dobrem wspólnym zarówno dla jego mieszkańców, jak i obywateli Polski i Unii Europejskiej. Jego wielokulturowe dziedzictwo pochodzi z przeszłości, ale dzisiaj znajduje się w naszych rękach i jest naszym zasobem rozwojowym. To od nas zależy jak ten niezwykły zasób wykorzystamy i w jakim stanie przekażemy go naszym potomnym. Kraków to perła polskiej turystyki, jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych w środkowej Europie, kotwica medialna w promocji Polski. Kraków wyznacza trendy w działaniach promocyjno wizerunkowych. Kraków wreszcie to jedna z najpiękniejszych opowieści o nas, o Polsce i o Europie. Jesteśmy gotowi, każdy wedle swoich umiejętności, uczestniczyć w opowiadaniu Krakowa. Dzięki temu Kraków może stać się wzorem nowoczesnej i odpowiedzialnej turystyki, która przyniesie wymierne korzyści miastu; jego mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom kultury oraz wszystkim ludziom dobrej woli gotowym zaangażować się w krakowską opowieść.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *