TTG Polska Dziennik Turystyczny

Upadłość Open Travel – uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowej

Zarząd SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2006 roku o godzinie 15.00 do Towarzystwa wpłynęło pismo Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego potwierdzające posiadanie przez Marszałka gwarancji ubezpieczeniowej nr M36697 wystawionej przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na rzecz Open Travel Group Spółka z o.o.

W związku z wypełnieniem przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przyjmuje odpowiedzialność w związku z gwarancją ubezpieczeniową nr M36697. Informuje też, iż w związku z istnieniem gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarządu w/w Towarzystw ustaliły, iż wszelkie roszczenia osób poszkodowanych przez Open Travel Group Spółka z o.o. będą przyjmowane przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ptu.pl oraz pod numerem infolinii (22) 575 96 60 czynnej w godzinach 8.00 – 20.00

Jednocześnie informujemy, że wysokość sumy gwarancyjnej wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej nr M36697 wynosi 2.000.000 zł.

Ponadto w związku z informacjami podawanymi przez radio RMF FM, cytowanymi przez informacyjne portale internetowe (www.onet.pl, www.rmf.fm) o odmowie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej w związku z upadłością biura podróży Open Travel Group Spółka z o.o.  wyjaśniamy co następuje.

Zgodnie z treścią art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  roku o usługach turystycznych przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych obowiązany jest między innymi zawrzeć:
a)  umowę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo
b)  umowę ubezpieczenia na rzecz klientów
– w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych; oraz składać marszałkowi województwa oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia.

Stosownie do treści ust 4 i 5 art. 5 w/w ustawy gwarancja ubezpieczeniowa musi obejmować upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, a marszałek województwa występuje w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej na zasadach określonych w treści umowy (gwarancji). Standardowe zapisy gwarancji ubezpieczeniowych stosowane przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zawierają poza wykazem dokumentów niezbędnych do uruchomienia gwarancji, także zastrzeżenie, iż podstawą do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę jest tylko i wyłącznie oryginał pisma gwarancyjnego.

Informacje pojawiające się w mediach o odmowie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej są o tyle nieprawdziwe, że Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego do dnia dzisiejszego nie przedstawił oryginału pisma gwarancyjnego, ani w zastrzeżonej formie nie zgłosił roszczenia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż Open Travel Group Spółka z o.o. nie złożyła Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego takiej gwarancji. Marszałek Województwa stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 roku o usługach turystycznych  jest uprawniony do uruchomienia gwarancji o ile ją posiada.

Dopiero pismo Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozwala Towarzystwu na przyjęcie odpowiedzialności z przedmiotowej gwarancji ubezpieczeniowej. Towarzystwo pragnie wyrazić swe zdziwienie formą zamieszczanych na informacyjnych portalach internetowych informacji, z których wynika, iż to od Towarzystwa wychodzą informacje o przyczynach odmowy uruchomienia gwarancji. Zarząd SIGNAL IDUNA pragnie podkreślić, iż dotychczas żaden dziennikarz nie starał się uzyskać informacji od Towarzystwa w przedmiotowej sprawie.

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *