TTG Polska Dziennik Turystyczny

W trosce o turystów

Inspektorzy transportu drogowego mogą sprawdzać uprawnienia pilotów i przewodników turystycznych podczas kontroli autokarów.

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski i Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach Jerzy Śliwiński podpisali porozumienie o współdziałaniu w realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy o usługach turystycznych.

"Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usług turystycznych" – powiedział podczas uroczystości marszałek Michał Czarski. Jest to pierwsze tego typu porozumienie w kraju zawarte przez samorząd województwa. 

Na mocy porozumienia inspektorzy transportu drogowego podczas kontroli autokaru mogą sprawdzić aktualność legitymacji pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych, posiadanych przez nich identyfikatorów, programu imprezy i upoważnienia wydanego przez organizatora.

Biura turystyki zobowiązane są do zapewnienia swym klientom usług pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Osoby te muszą legitymować się odpowiednimi uprawnieniami, np. pilot wycieczki zagranicznej musi znać język odwiedzanego kraju lub język uzgodniony z kontrahentem zagranicznym, najczęściej angielski. 

W przypadku braku uprawnień do prowadzenia wycieczki przez pilota lub przewodnika, inspektorzy mają prawo wstrzymać podróż autokaru do czasu przybycia osoby posiadającej takie uprawnienia. Łamiący prawo organizator wycieczek musi liczyć się z karą w postaci skreślenia z rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, które to rejestry prowadzą urzędy marszałkowskie. Jest to równoznaczne z 3-letnim zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.
   

TREŚĆ POROZUMIENIA
 
Porozumienie z dnia 26 lipca 2006 o współdziałaniu w celu realizacji zadań wynikajacych z przepisów ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego oraz Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Katowicach.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. , Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 , poz. 2088 ze zm.) mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, zwani dalej Stronami postanawiają co następuje:

§ 1

1. W celu wykonywania zadań województwa wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.) Strony zgodnie postanawiają podjąć wspólne działania mające na celu zapewnienie świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych poprzez wykonywanie kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

2. Wykonywanie kontroli osób, o których mowa w ust.1 odbywać się będzie przez inspektorów transportu drogowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach wyłącznie w trakcie kontroli drogowej przewoźników wykonujących przewóz osób w trybie określonym w ustawie o transporcie drogowym.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmować będzie sprawdzanie posiadania wymaganych przez przepisy ustawy o usługach turystycznych następujących dokumentów:
1. aktualnych legitymacji pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego, potwierdzających nabyte uprawnienia,
2. identyfikatora pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
3. programu imprezy turystycznej, 
4. upoważnienia wydanego przez organizatora imprezy turystycznej.

§ 2

Upoważnienia imienne dla inspektorów transportu drogowego do kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wydawane będą przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego działającego zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia.

§ 3

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zobowiązuje się do pisemnego informowania Marszałka Województwa Śląskiego o każdym przypadku stwierdzenia podczas wykonywania kontroli nieprawidłowości w zakresie określonym § 1 ust. 3 umowy.

§ 4

1. Marszałek Województwa Śląskiego ma prawo do delegowania i udziału w wykonywaniu kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 porozumienia upoważnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

2. Ustalenie terminu przeprowadzenia wspólnych kontroli nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Naczelnikiem Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, a Dyrektorem Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 5

Zadania objęte niniejszym porozumieniem Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zobowiązuje się wykonywać w ramach środków własnych.

§ 6

Zmiany do porozumienia wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony.
2. Każda ze Stron porozumienia może rozwiązać porozumienie z zachowaniem formy pisemnej: 
1. za zgodą Stron w terminie uzgodnionym, 
2. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 8

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Śląski Wojewódzki Inspektor 
Transportu Drogowego Marszałek 
Województwa Śląskiego  
     
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice 

Podziel się tą wiadomością ze znajomymi:

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *